کسرهای مختوم : در مخرج کسر پس

متناوب مرکب : چنانچه کسر پس و خارج قسمت حقیقی بدست نمی آید ، بلکه در خارج قسمت بعد از ممیز غیر گزارش پست ]
منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , ,